Kominike pou Laprès | Communiqué de Presse | Press Release

FOKAL

Pòtoprens, Ayiti. 19 dawout 2021.- Fondasyon Konesans ak Libète (Fondation Connaissance et Liberté), FOKAL, vle eksprime rekonesans li pou gwo vag solidarite aprè katastwòf tranblemanntè mayitid 7.2 ki te frape Gran Sid peyi Dayiti nan dat 14 dawout 2021 an, plis gwo lapli ki te vin ap tonbe touswit aprè, pandan pasaj tanpèt twopikal Grace la.

FOKAL rekonèt jefò Ayisyen ki nan peyi a, tankou sa k nan dyaspora a, ap fè nan tèt ansanm pou òganize èd la, pou lanse apèl solidarite epi kolekte lajan, pandan yo byen sonje leson nou aprann de dezas imanitè ki pase deja yo. Travay sa jwenn sipò kèk òganizasyon entènasyonal, asosiyasyon rejyonal, kòporasyon, gwo biznis tankou ti biznis, ak moun ki vle soutni jefò k ap fèt nan lide pou soulaje popilasyon an fas ak konsekans tranblemanntè a ak tanpèt twopikal ki te pase aprè l la.

FOKAL te lanse, yon jou aprè katastwòf la, yon kanpay pou kolekte lajan, atravè Ayiti Demen, yon estrikti ki la pou kolekte lajan pou FOKAL nan peyi Etazini. Pou kounye a, FOKAL gentan kolekte plis pase sanswasanndimil (170 000) dola ameriken, ki pral jwenn òganizasyon lokal yo.
Pou n pi klè, lajan ki kolekte yo pral jwenn anviwon yon ventèn asosiyasyon peyizan, òganizasyon fanm ak ti antrepriz sosyal, non sèlman yo se premye aktè sou teren an nan jan de sikonstans sa yo, men tou yo se pi bon ajan pou ranfòse rezo ak sikwi lokal yo, pran swen kominote yo epi detèmine yon pledwaye lokal ak yon estrateji pou rekanpe ekonomi an.
Aktyèlman, FOKAL ap idantifye ansanm ak òganizasyon sa yo ki nan zòn ki touche yo e ki se patnè l depi yon bon bout tan, kisa yo bezwen egzakteman pou l ka pote yon sipò finansye prese prese pou yo. FOKAL ap prezante tou nan yon tan ki pa twò long, tout enfòmasyon ki nesesè sou kontèks la, ak yon estimasyon sou dega ak pèt tranblemanntè a koze yo.
Nan yon dezyèm tan, FOKAL pral pote yon asistans bay òganizasyon sa yo, yon fason pou ede yo relanse aktivite yo jan sa te ye anvan, epi rejwenn kapasite pou yo rekòmanse pwodwi.
Yon lòt kote, FOKAL pral mennen yon pledwaye pou aktè sa yo ka rive jwenn lòt sèvis, espesyalman nan sa k gen pou wè ak trètman dlo.
Fondasyon Konesans ak Libète, ki kreye nan lane 1995, se yon fondasyon nasyonal ayisyen ki gen rekonesans nasyonal ak entènasyonal epi ki jwenn sipò Open Society Foundations, yon rezo mondyal fondasyon ak inisyativ. Fondasyon an sipòte kominote lokal yo ak òganizasyon sosyete sivil la nan tout peyi a nan plizyè sektè aktivite, tankou edikasyon, atizay ak kilti, devlòpman dirab.
Aprè pasaj siklòn Matthew an 2016, FOKAL te rive pote sipò l byen rapid bay ti peyizan yo, trè souvan yo majinalize, pwodiktè kakawo yo, pwodwi letye yo ak ti antrepriz agrikòl yo.

Pou plis enfòmasyon ak mizajou sou sa n ap fè : https://ademen.org/fokal-haiti-relief-fund/ 

_______

 

 

Port-au-Prince, Haiti. August, 19th  2021.- FOKAL, The Fondation Connaissance et Liberté / Fondasyon Konesans Ak Libète (Foundation for Knowledge and Liberty) thanks all of those throughout the world who have donated funds in response to the catastrophic 7.2 earthquake of August 2021 and the ensuing torrential rains of Tropical storm Grace.  

We also acknowledge the efforts of Haitians in Haiti and abroad who led a campaign of information and awareness about the need to support local organizations in times of crisis. This approach has been reinforced by international organizations, large and small businesses and individuals who promoted our work and contributed to our fundraising efforts. To date, FOKAL has raised over 170 000 dollars, which will be donated to the organizations. 

Fundraising continues through “Ayiti Demen.” (Haiti Tomorrow), FOKAL’s 501c3 in the United States that accepts contributions that are fully tax deductible. 

With these donations we are already conducting a needs and loss assessment to channel funds to 20+ smallholder farmers associations, grassroots women’s organizations, and small local ethical enterprises. These grassroots groups are the true first responders on the ground as well as the best agents to strengthen grassroots networks, mutual aid networks, local advocacy, and economic recovery. 

FOKAL will also help recapitalize grassroots organizations and small businesses so that they can begin to regain full production capacities. We will also support these underserved communities’ advocacy efforts for better services with an emphasis on water treatment. 

FOKAL is a well-recognized national foundation supported mainly by Open Society Foundations, OSF, a worldwide network of foundations and initiatives. The Foundation offers a large spectrum of activities in the fields of education, arts, and culture and in development to local communities throughout the country and to organizations of the civil society. After the 2016 hurricane Matthew, FOKAL successfully managed emergency funds that were immediately directed to a historically marginalized and underserved grassroots network of smallholder farmers, cocoa growers, dairy farmers, and micro agro businesses. For updates: https://ademen.org/fokal-haiti-relief-fund/ 

The urgent needs caused by the earthquake in the Southwest require us to devote all our efforts to respond to the crisis. Unfortunately, we will not be able to respond to all media requests. 

We will periodically provide further updates on our activities and background information on the projects we support 

 

 

_______

 

 

Port-au-Prince, Haïti; Le 19 août 2021.- La Fondation Connaissance et Liberté / Fondasyon Konesans Ak Libète (Foundation for Knowledge and Liberty) FOKAL tient à exprimer son immense gratitude face à cette nouvelle vague de solidarité qui traverse le monde suite à la catastrophe suscitée par le tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a touché la péninsule Sud d’Haïti le 14 août 2021, suivie immédiatement par les pluies torrentielles de la dépression tropicale Grace.  

FOKAL reconnait également les efforts communs des Haïtiens d’Haïti et de la diaspora afin d’organiser l’aide, les appels à solidarité et les récoltes de fonds, considérant les leçons apprises lors des précédents désastres humanitaires. Ce travail est appuyé par des organisations internationales, associations régionales, corporations, petites et grandes entreprises ainsi que par des individus qui veulent soutenir les efforts actuels afin de soulager la population des terribles conséquences du tremblement de terre suivi de la tempête tropicale.  

FOKAL a lancé une collecte de fonds dans l'après-midi du 14 août, via la structure Ayiti Demen, qui peut recueillir des fonds pour FOKAL aux États-Unis. À ce jour, FOKAL a levé plus de 170 000 dollars, qui seront reversés aux organisations.  

Précisément, ces fonds seront redirigés vers une vingtaine d’associations paysannes, d’organisations de femmes et de petites entreprises sociales et solidaires qui sont les premiers acteurs sur le terrain en pareille circonstance mais aussi les meilleurs agents pour renforcer les réseaux et circuits locaux, prendre soin de leurs communautés, déterminer un plaidoyer local et une stratégie de relève économique.  

FOKAL termine actuellement un relevé précis des besoins auprès de ces organisations longtemps partenaires situées dans les zones impactées et sera rapidement en mesure de leur offrir un support financier d’urgence. Nous présenterons également toutes les informations de contexte nécessaires ainsi qu’une estimation des pertes.  

Dans un second temps, FOKAL apportera une assistance afin de recapitaliser les organisations et petites entreprises afin qu’elles puissent relancer leur activité et retrouver leur pleine capacité de production.  

En parallèle de ceci, FOKAL mènera un plaidoyer afin que d’autres services puissent être apportés à ces acteurs, spécifiquement pour le traitement de l’eau.  

Créée en 1995, la Fondation Connaissance et Liberté / Fondasyon Konesans Ak Libète (Foundation for Knowledge and Liberty), est une fondation nationale reconnue au niveau national et international et principalement soutenue par l’Open Society Foundations, OSF, un réseau mondial de fondations et d’initiatives. La fondation supporte les communautés locales et les organisations de la société civile à travers le pays dans de nombreux secteurs d’activité, comme l’éducation, les arts et la culture, le développement durable.  

Suite au passage de l’ouragan Matthew en 2016, FOKAL a pu mettre en oeuvre avec succès un soutien d’urgence dirigé vers les réseaux de base de la petite paysannerie traditionnellement marginalisée, les producteurs de cacao, de produits laitiers et les petites entreprises agricoles.  

Pour plus d’infos et les mises-à-jour sur nos actions : https://ademen.org/fokal-haiti-relief-fund/ 

 

 

 

Adresse et contact

FOKAL - OPEN SOCIETY FOUNDATION HAITI
143, Avenue Christophe BP 2720 HT 6112
Port-au-Prince,Haïti | Tel : (509) 2813-1694

logos 3

 

 

 

 

Mots-clés

S'abonner à nouvèl FOKAL

Copyright © 2017 FOKAL. | Design by: jehilaire@logipam.com